6. 2. 2020 Od -red- Off

Právní okénko

Autorka sama v posledních 3 letech učinila mnoho podání, kde upozorňuje, že v Psychiatrické nemocnici Bohnice a VFN je falšováno soudní jednání (méně formální jiný soudní rok) o přípustnosti převzetí zadržované osoby do zdravotního ústavu bez jejího souhlasu. Na základě zkušeností mnoha zadržovaných (v rozporu se zákonem) vypracovala vzor podání k soudu.  

Podatel:

Ing. XY, ulice, 180 00 Praha 8, e- mail: telefon:

Adresa pro doručování písemností: do datové schránky podatele, která je veřejně přístupná

ve věci zadržované osoby v psychiatrické nemocnici: Ing. XZ, nar.

Adresáti:

1. Obvodní soud pro Prahu 8, Justiční areál Na Míčánkách, 28. pluku 1533/29b, 100 00 Praha 10 – Vršovice

2. Psychiatrická nemocnice Psychiatrická nemocnice Bohnice, 181 02 Praha 8, Ústavní 91. (e- mailem)

Na vědomí:

zřizovatel nemocnice či příslušný k řešení stížnosti: Magistrát hl. města Prahy (Krajský úřad)

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám. 375/4, 128 00 Praha Nové Město

Všeobecná zdravotní pojišťovna, ID:

K sp. zn. (nebylo sděleno) k č.j.

V Praze dne

Vyjádření k řízení vedenému Obvodním soudem pro Prahu 8 ve věci řízení o přípustnosti převzetí shora uvedené osoby do zdravotního ústavu

Stížnost proti postupu nemocnice psychiatrické nemocnice při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami (v souladu s § 93 a násl. zákona č. 372/2011 Sb).

I. Identifikace podatele

V Psychiatrické nemocnici Bohnice jsem bez svého souhlasu zadržován od včerejšího dne.

V Psychiatrické nemocnici Bohnice je bez svého souhlasu ode dne…..hospitalizován pan….. Jsem osobou blízkou (matkou) hospitalizovaného. Mám souhlas k podávání informací o jeho zdravotním stavu.

Včera jsem zjistil, že v psychiatrické nemocnici (dále též „poskytovatel“) je bez svého souhlasu již několik dní zadržována paní….. Jsem její kamarád. Určila mne jako příkazce, který s poskytovatelem uzavře příkazní Smlouvu o péči o zdraví dle § 2636 a násl. občanského zákoníku, v případě, že nebude jako ošetřovaná sama způsobilá smlouvu uzavřít. Na základě uzavřené smlouvy, je mne tak poskytovatel první pomoci (neodkladné zdravotní péče) ošetřované osobě (zadržované v nemocnici) povinen podávat bezodkladně informace. Žádám vysvětlit zdravotní stav ošetřovaného i návrh dalšího postupu a v souladu s § 2638 OZ, aby mi poskytovatel vysvětlení podal v písemné formě.

II. Stížnost, oznámení rozhodných skutečností

Proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami byly již podány stížnosti, a to ústně dne … i písemně.

Žádám poskytovatele o zaslání vyrozumění výsledků stížnosti a o urychlené přijetí opatření k nápravě.

Nemocnice nepodává informace o nutnosti poskytování neodkladné zdravotní péče a veškeré dokumenty, které má o zadržovaném. Je nutné, aby zadržovaná osoba a jí určený příkazce (zástupce) měli bezodkladně veškeré informace, které o zadržovaném nashromáždila nemocnice v písemné podobě, (minimálně mailem). Žádám, aby byly v elektronické podobě zaslány i do datové schránky soudu jako důkazní materiál. Rozhodné skutečnosti nasvědčují tomu, že zadržovaná osoba nepotřebuje poskytovat žádnou neodkladnou péči a osoby jednající za poskytovatele zdravotní péče pouze simulují, že je zadržovaná osoba ohrožena na životě, že potřebuje neodkladnou zdravotní péči. Je nutné prověřit tvrzenou nezbytnost hospitalizace pacienta bez jeho souhlasu.

Zadržovaný učinil již dříve předběžné prohlášení, že zakazuje podávání jakékoliv psychiatrické medikace své osobě i v případech, kdy by byl ohrožen jeho život. Poskytovatel zdravotní péče musí příkazci na jeho příkaz zpřístupnit dokumentaci a o zdravotním stavu ošetřovaného, informovat ho neprodleně elektronicky o potřebě neodkladné zdravotní péče. Zjištěné skutečnosti podatelem nasvědčují tomu, že vznikla podateli povinnost oznámit trestný čin, jehož neoznámení je trestným činem. Osoby jednající za poskytovatele mohou úmyslně jednat se zadržovaným jako s osobou méněcennou. Mohou jednat s úmyslem využít zadržované oběti k budování své kariéry a dosahování nadstandartního příjmu předstíráním, že mají znalosti a schopnosti, na základě kterých vědí, že je údajně zadržovaný nebezpečný z důvodu psychické poruchy. Mohou jednat na objednávku třetí osoby a od této třetí osoby zjišťovat, co mají předstírat, že má zadržovaný za nemoc. Organizovaná skupina jednající za poskytovatele navíc může jednat s úmyslem vylákat úhradu z veřejného zdravotního pojištění, kterou vykáže jako poskytnutí neodkladné zdravotní péči. Skutkové okolnosti nasvědčují tomu, že osoby jednající za poskytovatele nechtějí respektovat svobodu myšlení zadržované osoby, její svědomí a její vyznání. Podatel zároveň tímto žádá, aby byl jako oznamovatel TČ vyrozuměn orgánem činným v trestním řízení (OS Praha 8), kterému OČTR bylo trestní oznámení postoupeno.

III. Jiný soudní rok

Zadržený je hospitalizován bez souhlasu opakovaně. Projevil zájem, aby se při případné další jeho hospitalizaci soudního jednání (či méně formálního jiného soudního roku) týkajícího se přípustnosti jeho převzetí a držení v ústavu, účastnila veřejnost, osoba blízká, kamarád. O konání jiného soudního roku („rokování“) musí být tak informována veřejnost, na internetových stránkách však podatel zatím nedohledal žádnou informaci, kdy se bude soudní jednání (jiný soudní rok) konat. Navíc navrhuje, aby byli v řízení vyslechnuti svědci. Svědky navrhne osoba určená zadržovaným, po konzultaci s jeho procesním opatrovníkem až bude zadržovanému předáno předvolání (přizvání) na jiný soudní rok.

Právní rámec

Listina Čl.2 (3) Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.  Čl. (3) Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.  Čl.8 (2) Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon. Nikdo nesmí být zbaven svobody pouze pro neschopnost dostát smluvnímu závazku. (6) Zákon stanoví, ve kterých případech může být osoba převzata nebo držena v ústavní zdravotnické péči bez svého souhlasu. Takové opatření musí být do 24 hodin oznámeno soudu, který o tomto umístění rozhodne do 7 dnů. Čl.10 (1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. Čl.15 (1) Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.

HLAVA PÁTÁ Právo na soudní a jinou právní ochranu Čl. 38 (2) Každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Veřejnost může být vyloučena jen v případech stanovených zákonem.


Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále též „z. ř. s.“ nebo „ZRS“)
§ 18 odst. 1 z. ř. s. Jiný soudní rok (dále též „JSR“)

(1) Považuje-li to soud za vhodné, svolá k přípravě a projednání věci jiný soudní rok a přizve k němu účastníky. Při jiném soudním roku dá soud účastníkům prostor, aby se k věci vyjádřili, nebo zjistí jejich stanoviska jiným vhodným způsobem. Dokazování lze při jiný soudní rok provádět, jen je-li to účelné a umožňuje-li to povaha věci

(2) Způsob, místo a průběh jiného soudního roku určuje předseda senátu opatřením. Jiný soudní rok se může konat mimo soudní budovu nebo mimo obvyklou úřední dobu soudu. Z jiného soudního roku může předseda senátu vyloučit veřejnost.

Jiný soudní rok (soudní rokování) může být dvojí povahy: buďto může sloužit přípravě, anebo může jednání nahrazovat. Za účelem projednání věci samé se j.s.r. nařizuje v detenčním řízení; viz níže § 77. Nařízení jiného soudního roku k projednání věci samé místo jednání však nesmí vést ke zkrácení práv účastníků. Vhodnost nařízení j.s.r. je proto nutno posuzovat i z jejich pohledu.

J.s.r. je méně formální procesní úkon soudu ve srovnání s jednáním nebo s přípravným jednáním (které je však přípustné pouze v řízení nesporném). Jeho způsob, místo a průběh je svěřen do soudcovy diskrece, tzn., že soudce bude určovat místo, obsah, účel a dobu i průběh j.s.r.. S ohledem na povahu j.s.r. se proto umožňuje jeho konání mimo soudní budovu nebo mimo obvyklou úřední dobu soudu (§ 17 odst. 2). V rozhodnutí o j.s.r. je potřebné řádně účastníkům i dalším procesním subjektům jeho účel a další podrobnosti sdělit, a to jak kvůli naplnění účelu j.s.r., ale i proto, aby byla respektována procesní práva účastníků (vyplývající mj. i z § 18 a § 116a OSŘ). J.s.r. je zásadně veřejný. Veřejnost může být vyloučena analogicky jako v případě jednání (§ 116 OSŘ), tj. pouze z důvodů stanovených zákonem, protože požadavek veřejnosti jednání vyplývá z práva na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36. Proto se lze domnívat, že vyloučení veřejnosti z jiných důvodů, než které uvádí OSŘ, neobstojí.

Nařízení a průběh jiného soudního roku

1. K přípravnému jednání má podle § 18 odst. 1 z. ř. s. soudce přizvat účastníky. „Přizváním“ je nutné rozumět jejich předvolání. Fakt, že se citované ustanovení zmiňuje pouze o účastníkovi, neznamená, že by tím bylo vyloučeno použití § 50b o. s. ř.: má-li účastník zástupce s procesní plnou mocí, bude soud doručovat předvolání („přizvání“) přímo tomuto zástupci. Nejde o případ, kdy by měl účastník něco osobně vykonat ve smyslu § 50b odst. 4 písm. a) o. s. ř.

2. S ohledem na variabilitu JSR je v zájmu přípravného jednání nezbytné, aby předvolání obsahovalo informaci o tom, co bude konkrétním obsahem jiného soudního roku.

Lhůtu, v níž by mělo být předvolání doručeno před konáním j.s.r., zákon o zvláštních řízeních soudních nepředepisuje. Její délku je nutno zvolit podle předmětu j.s.r. a dalších okolností tak, aby účastníci měli reálnou možnost se na jiný soudní rok zodpovědně připravit.

Vzhledem k možnosti provádět dokazování v rámci j.s.r. je zjevné, že „přizvání“ nebude mnohdy možno adresovat pouze účastníkům či jejich zástupcům, ale že bude zapotřebí předvolat také další osoby, např. svědky či znalce.

Způsob, místo a průběh JSR závisí na soudci. Jiný soudní rok se tedy zdaleka nemusí konat jenom v jednací síni, ale také na jiných místech a mimo obvyklou „úřední dobu soudu“; např. § 77 odst. 1 z. ř. s. výslovně předpokládá, že v detenčním řízení bude takovým místem zpravidla zdravotní ústav. Způsob konání JSR. patrně zahrnuje i volbu toho, zda JSR bude mít podobu přímého osobního setkání, nebo zda bude mít formu videokonference (kterou připouští výslovně úprava trestního procesu; viz § 52a tr. řádu). Průběh jiného soudního roku bude soudce v rámci své řídící role určovat podle konkrétní situace; již předem by ale měl v předvolání k tomuto roku vymezit základní pravidla, aby průběh jiného soudního roku nebyl pro účastníky nepředvídatelný.

Dokazování při jiném soudním roku

Zákon o zvláštním řízení soudním v § 18 odst. 1 umožňuje při jiném soudním roku provádět dokazování, a to za kumulativního splnění dvou podmínek: je-li to účelné a umožňuje-li to povaha věci. Povaha věci nebude umožňovat provádět dokazování tehdy, byl-li jiný soudní rok nařízen pouze za účelem přípravy jednání. Dokazování je páteří meritorního projednání věci. Dokazování je nutné v rámci jiného soudního roku naopak provádět, byl-li jiný soudní rok nařízen k projednání věci samé.

Vyloučení veřejnosti

Podle § 18 odst. 2 z. ř. s. může z jiného soudního roku předseda senátu vyloučit veřejnost. Toto ustanovení však nelze vykládat bez zřetele k souvislostem vyplývajícím z práva na spravedlivý proces. Čl. 38 odst. 2 Listiny přiznává každému právo na to, aby jeho věc byla veřejně projednána. Obdobný požadavek na veřejné projednání záležitosti vznáší čl. 6 odst. 1 Úmluvy. Veřejné projednání věci (záležitosti) nelze omezovat jenom na případy, kdy k projednání věci bylo nařízeno jednání. Má-li být věc projednána při jiném soudním roku, vztahuje se nepochybně požadavek veřejného projednání i na něj. Předseda senátu proto z jiného soudního roku, nařízeného k projednání věci samé, nemůže vyloučit veřejnost kdykoli, ale jenom pokud to není v rozporu s principem veřejnosti coby složkou práva na spravedlivý proces. Podle citovaného článku Listiny lze vyloučit veřejnost jenom v případech stanovených zákonem.

Úmluva je konkrétnější; připouští vyloučení tisku a veřejnosti buď po dobu celého, nebo části procesu:
a) v zájmu mravnosti, veřejného pořádku nebo národní bezpečnosti v demokratické společnosti;
b) vyžadují-li to zájmy nezletilých nebo ochrana soukromého života účastníků;
c) v rozsahu považovaném soudem za zcela nezbytný, pokud by, vzhledem ke zvláštním okolnostem, veřejnost řízení mohla být na újmu zájmům spravedlnosti.

§ 77 z. ř. s. Průběh řízení

(1) Soud rozhodne bez jednání do 7 dnů od převzetí. K projednání věci svolá jiný soudní rok. Jiný soudní rok se koná zpravidla ve zdravotním ústavu.

(2) Soud provede důkazy potřebné pro posouzení, zda k převzetí došlo ze zákonných důvodů; k tomu zejména vyslechne umístěného člověka, ošetřujícího lékaře a další osoby, o jejichž vyslechnutí umístěný člověk požádá.

V této fázi je vyžadováno, aby řízení bylo rychlé a neformální; tomu bude odpovídat rovněž způsob doručování a předvolání; zpravidla bude vyloučeno doručovat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Rozsah dokazování

Vzhledem k nutnosti rozhodnout v zákonem stanovené lhůtě 7 dnů, nelze v této fázi řízení provádět rozsáhlé dokazování. Aby soud mohl rozhodnout, musí být provedeno dokazování alespoň v minimálním rozsahu stanoveném v odst. 2 tohoto ustanovení (soud provede důkazy potřebné pro posouzení, zda k převzetí došlo ze zákonných důvodů). V rámci dokazování by měly být zjištěny úplné a přesné informace o umístěném člověku a o důvodech jeho umístnění do ústavu a dále prověřeny skutečnosti svědčící jak ve prospěch, tak neprospěch závěru o zákonnosti nedobrovolného převzetí do zdravotnického zařízení. Výsledky zhodnocení důkazů musí být náležitě vyloženy (usnesení KS v Ústí nad Labem 10 Co 798/2003). Mezi důkazy potřebné pro zjištění skutkového stavu a posouzení, zda k převzetí došlo ze zákonných důvodů, jsou zákonem řazeny:
– výslech umístěného člověka,
– výslech ošetřujícího lékaře,
– výslech dalších osob, o jejichž vyslechnutí umístěný člověk požádá.

Soud může samozřejmě provést i důkazy další – např. výslech praktického lékaře (v tomto případě ovšem může snaha o výslech praktického lékaře narážet na institut povinné mlčenlivosti). Není však dotčeno právo soudu odmítnout provedení výslechu osob, není-li zřejmé, co může být výslechem zjištěno.

Občanský soudní řád

§ 116 (1) Jednání je veřejné.

(2) Veřejnost může být pro celé jednání nebo pro jeho část vyloučena, jen kdyby veřejné projednání věci ohrozilo tajnost utajovaných informací chráněných zvláštním zákonem, obchodní tajemství, důležitý zájem účastníků nebo mravnost.

(3) Jestliže byla veřejnost vyloučena, soud může povolit jednotlivým fyzickým osobám, aby byly při jednání nebo jeho části přítomny; současně je poučí, že jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všem, co se při jednání o utajovaných informacích, obchodním tajemství nebo zájmech účastníků dozvěděly.

§ 116a (1) Účastník má během jednání právo na konzultace s osobou, která mu podle občanského zákoníku může napomáhat při rozhodování (podpůrce); je-li takových osob více, zvolí si účastník jednu z nich.

IV.

Źádám informaci o dni a hodině, kdy bylo doručené (bylo vydané) usnesení o zahájení řízení, o ustanovení zástupce pro řízení (procesního opatrovníka). Źádám kontakt na tohoto opatrovníka a zajištění zadržovanému přístup k internetu.

Z důvodu chybného postupu nemocnice stále nevíme důvod hospitalizace. Je nutné tento důvod uvést i v předvolání (přizvání na JSR), aby mohl účastník navrhovat relevantní důkazní prostředky. V předvolání žádám uvést jméno lékaře, který bude v řízení vyslechnut. Mám zájem klást lékaři otázky.

Žádám, aby byla k soudnímu jednání (rokování) přizvána i široká veřejnost, navrhuji, aby byla vyloučena pouze v případě, že účastník (zadržovaný), jím zvolený zástupce, či příkazce ošetřovaného nebude s účastí nějaké konkrétní osoby souhlasit. Žádám, aby byly při jednání soudu předloženy k nahlédnutí veškeré dokumenty, které nemocnice o zadržovaném má k dispozici.

Žádám soud, aby ze soudního jednání (JSR) byl pořízen zvukový záznam.

Veřejnou listinu (protokol) ze soudního jednání (z jiného soudního roku) žádám doručit bezodkladně. V případě, že bude úřední osoba (soudce) sepisovat protokol osobně, žádám jeho doručení ihned. Pokud bude sepisován jinou osobou, než povede soudní jednání (JSR), žádám jeho doručení (elektronicky) nejen účastníku řízení, svědkům, ale i osobě příkazce, pokud dle nemocnice bude trvat důvod, na základě něhož zadržovaná osoba není schopna rozhodovat o jí poskytovaných zdravotních služeb sama. Na podání případných námitek proti obsahu protokolu, navrhuji stanovit lhůtu minimálně 24 hodin. Pokud dojde k rozhodnutí o propuštění umístěného ihned při jednání, požaduji usnesení doručit zákonem stanoveným způsobem.

V případě, kdy nemocnice soudu sdělí, že se soudního jednání nechce nikdo účastnit, a nebude postaveno na jisto, že se o jeho konání osoby předestřené výše včas dozvěděly a nemocnice jim účast umožnila, žádám, aby protokol byl zasílán soudem po jednání do datové schránky osoby zadržené (či na elektronickou adresu) a zároveň do datové stránky zdravotní pojišťovny (dále např. zřizovatele – MHMP).

V.

Protože se opakovaně stává, že lékaři z psychiatrické nemocnice, v rozporu se základními lidskými právy (čl. 38/2 Listiny) komunikují ve věci umístěných bez souhlasu (zadržovaných) se soudem bez přítomnosti jimi zadržované účastníka (jejich oběti), navrhuji přímo na předvolání uvést místnost, kde bude probíhat soudní jednání (JSR). Soudce, účastníky i svědky navrhuji vpustit do budovy nemocnice současně. Žádám, aby měl účastník řízení (zadržovaný) k dispozici veškeré písemnosti o úkonech, které poskytovatel v jeho věci u soudu učinil, a to i případné veškeré úřední záznamy o telefonátech a mailech soudu. (Poskytovatel zajistí, že budou předávány zadržovanému až do skončení řízení neprodleně po té, co právní jednání učiní,. Nebude-li je způsobilý převzít, pak zajistí zasílání osobě, kterou zadržovaný určí, např. příkazci elektronicky).

S ohledem na výše uvedené, navrhujeme, aby se jiný soudní rok konal přímo v budově soudu či jiné vhodné budově a odůvodnit, když to nebude umožněno.

Děkuji

V Praze dne

Podatel

Tel:

Přílohy, navržené důkazy (viz soudní spis, dokumentace zadržovaného).

Záznam z telefonického hovoru s Poskytovatelem ze dne

Záznam z ústní stížnosti podané dne

Stížnost ve věci předchozí hospitalizace ze dne ………… podané e-mailem na Psychiatrická nemocnice Bohnice

– ředitel (sekretariát ředitele), podána v souladu s § 93 a násl. zákona č. 372/2011 Sb. Byla podána osobou blízkou. Údaje potřebné k identifikaci stěžovatelky má nemocnice k dispozici.